Đèn LED Đánh cá rạng đông 500W Giúp giảm chi phí tiền xăng dầu trong mỗi chuyến đi biển

Ứng dụng

  • Nghề lưới chụp
  • Nghề lưới vây
  • Nghề câu…

Call Now