Đèn LED tàu Đánh cá rạng đông 500W Bảo vệ chống xung ( L – N ): 5kV

Ứng dụng

  • Nghề lưới chụp
  • Nghề lưới vây
  • Nghề câu…

Call Now