Đèn LED Đánh cá Rạng đông công suất 500W DC05 500W sử dụng đánh cá xã bờ

Ứng dụng

  • Nghề lưới chụp
  • Nghề lưới vây
  • Nghề câu…

Call Now